Finds of rare species of animals in Ukraine (2022)

オカレンス(観察データと標本)
最新バージョン GBIF Secretariat により出版 3月 20, 2024 GBIF Secretariat
公開日:
2024年3月20日
公開者:
GBIF Secretariat
ライセンス:
CC-BY 4.0

DwC-A形式のリソース データまたは EML / RTF 形式のリソース メタデータの最新バージョンをダウンロード:

DwC ファイルとしてのデータ ダウンロード 8,205 レコード English で (351 KB) - 更新頻度: unknown
EML ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (46 KB)
RTF ファイルとしてのメタデータ ダウンロード English で (26 KB)

説明

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph3

データ レコード

この オカレンス(観察データと標本) リソース内のデータは、1 つまたは複数のデータ テーブルとして生物多様性データを共有するための標準化された形式であるダーウィン コア アーカイブ (DwC-A) として公開されています。 コア データ テーブルには、8,205 レコードが含まれています。

この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。

バージョン

次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。

引用方法

研究者はこの研究内容を以下のように引用する必要があります。:

Vasyliuk O, Kavurka V, Kutsokon Y, Nekrasova O, Bronskov O, Hnatyna O, Kurylenko O, Yurechko R, Abakumov O, Babiy Y, Babiichuk O, Babko R, Bachynskyi A, Bashta A, Bengus Y, Berest Z, Bronskova O, Brusentsova N, Varyvoda M V, Veselskyi M, Vynokurova S, Vishnevskiy D, Vorobey P, Havrys G, Gazarian S, Haidash O, Godlevska E, Honchar H, Honcharov G, Horbenko Y, Gorobchyshyn V, Hryb O, Hrynchyshyn T, Hryniuk P, Grishchenko V, Gromyk B, Ghazali M, Dedus' V I, Dovganych V, Dovganych Y, Drebet M, Drozdova-German L, Dugina O, Dupak V, Diakov V, Zherdieva N, Zimin O, Ivanova K, Ilminska L, Klimov V, Knysh M, Korh Y, Kostiushyn V, Kotserzhynska I, Kuzhel V, Kuzhel K, Kuzmenko Y, Kuzmenko T, Kukshyn O, Kumpanenko O, Kurakin O, Derzhypilskyi L, Lysenko R, Loyko V, Liumkis P, Liashenko Y, Mamedova Y, Martyniuk V, NechyporukChanged M, Test T, Test2 T (2024). Finds of rare species of animals in Ukraine (2022). Version 1.13. GBIF Secretariat. Occurrence dataset. https://ipt.gbif-uat.org/resource?r=test-creators-from-ukraine-ipt&v=1.13

権利

研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:

パブリッシャーとライセンス保持者権利者は GBIF Secretariat。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF登録

このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 3118a394-79b4-4716-a14a-56ec2230ddbeが割り当てられています。   GBIF Secretariat によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているGBIF Secretariat が、このリソースをパブリッシュしました。

キーワード

Occurrence; Red Book of Ukraine; fauna; biodiversity; rare species; animals; protected species; Ukraine

連絡先

Olexiy Vasyliuk
 • 最初のデータ採集者
 • 連絡先
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute Of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
Kyiv
UA
Vitalii Kavurka
 • 最初のデータ採集者
researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Yuliia Kutsokon
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Oksana Nekrasova
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
Oleksandr Bronskov
 • 最初のデータ採集者
researcher
Meotyda National Nature Park
UA
Oksana Hnatyna
 • 最初のデータ採集者
Ivan Franko National University of Lviv
UA
Oleksandr Kurylenko
 • 最初のデータ採集者
Institute of Hydrobiology of the NAS of Ukraine
UA
Rostyslav Yurechko
 • 最初のデータ採集者
Northern Podillia National Nature Park
UA
Oleksandr Abakumov
 • 最初のデータ採集者
I.I. Mechnikov Odessa National University
UA
Yuliia Babiy
 • 最初のデータ採集者
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Oksana Babiichuk
 • 最初のデータ採集者
DNZ "Novovolynskyi CPTO"
UA
Roman Babko
 • 最初のデータ採集者
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Andriy Bachynskyi
 • 最初のデータ採集者
Northern Podillia National Nature Park
UA
Andriy-Taras Bashta
 • 最初のデータ採集者
Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine
UA
Yuri Bengus
 • 最初のデータ採集者
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Zoya Berest
 • 最初のデータ採集者
Nyzhniosulskyi National Nature Park
UA
Olena Bronskova
 • 最初のデータ採集者
Meotyda National Nature Park
UA
Nataliia Brusentsova
 • 最初のデータ採集者
leading research associate
Tuzlivski lymany National Nature Park, Ukrainian Nature Conservation Group
UA
M. V. Varyvoda
 • 最初のデータ採集者
Uzhhorod National University
UA
Mykola Veselskyi
 • 最初のデータ採集者
director
Zhytomyr Regional Museum of Local Lore
UA
Svitlana Vynokurova
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Denis Vishnevskiy
 • 最初のデータ採集者
head of the scientific department
Chernobyl radiation and ecological biosphere reserve
UA
Pavlo Vorobey
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Glib Havrys
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
I.I. Sсhmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Suren Gazarian
 • 最初のデータ採集者
EUROBATS Secretariat
DE
Oleksandr Haidash
 • 最初のデータ採集者
NGO "Centr biobezpeky ta biozahystu"
UA
Elena Godlevska
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Hanna Honchar
 • 最初のデータ採集者
researcher
Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Genadiy Honcharov
 • 最初のデータ採集者
naturalist
V. N. Karazin Kharkiv National University
UA
Yevhen Horbenko
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Volodymyr Gorobchyshyn
 • 最初のデータ採集者
Institute for evolutionary ecology of the National academy of sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Hryb
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Taras Hrynchyshyn
 • 最初のデータ採集者
Lviv division of the Ukranian Herpetological Society
UA
Petro Hryniuk
 • 最初のデータ採集者
Northern Podillia National Nature Park
UA
Vitaly Grishchenko
 • 最初のデータ採集者
Kaniv Nature Reserve
UA
Bogdan Gromyk
 • 最初のデータ採集者
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Maria Ghazali
 • 最初のデータ採集者
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
V. I. Dedus'
 • 最初のデータ採集者
Uzhhorod National University
UA
Volodymyr Dovganych
 • 最初のデータ採集者
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yaroslav Dovganych
 • 最初のデータ採集者
head of the laboratory
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Mikhaylo Drebet
 • 最初のデータ採集者
researcher
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Lidia Drozdova-German
 • 最初のデータ採集者
Velykyi Luh National Nature Park
UA
Olena Dugina
 • 最初のデータ採集者
researcher
Hetman National Nature Park
UA
Valeria Dupak
 • 最初のデータ採集者
Phd student
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
Viktor Diakov
 • 最初のデータ採集者
"Svyati Hory" National Nature Park
Natalia Zherdieva
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Oleksandr Zimin
 • 最初のデータ採集者
"Diwave-Group"
UA
Ksenia Ivanova
 • 最初のデータ採集者
naturalist
School #186
UA
Liubov Ilminska
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Valeriy Klimov
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Steppe Natural Reserve NAN of Ukraine
UA
Mykola Knysh
 • 最初のデータ採集者
Hetmanskyi National Nature Park
UA
Yuriy Korh
 • 最初のデータ採集者
researcher
Prypiat-Stokhid National Nature Park
UA
Vasiliy Kostiushyn
 • 最初のデータ採集者
Head of Monitoring and animal conservation Department
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine
UA
Inna Kotserzhynska
 • 最初のデータ採集者
researcher
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Volodymyr Kuzhel
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Kateryna Kuzhel
 • 最初のデータ採集者
Ukrainian Society for the Protection of Birds
UA
Yuriy Kuzmenko
 • 最初のデータ採集者
leading engineer
I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
UA
Tetiana Kuzmenko
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian Society for the Protection of Birds
Oleksandr Kukshyn
 • 最初のデータ採集者
researcher
Kivertsi National Nature Park "Tsumans'ka Pushcha"
UA
Oleksandr Kumpanenko
 • 最初のデータ採集者
Institute for evolutionary ecology of the National academy of sciences of Ukraine
UA
Oleksandr Kurakin
 • 最初のデータ採集者
junior researcher
Institute of Marine Biology
UA
Liubomyr Derzhypilskyi
 • 最初のデータ採集者
head of the scientific department
Hutsulshchyna National Park
UA
Roman Lysenko
 • 最初のデータ採集者
naturalist
Ukrainian Nature Conservation Group
UA
Volodymyr Loyko
 • 最初のデータ採集者
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Pavlo Liumkis
 • 最初のデータ採集者
I.I. Mechnikov Odessa National University
UA
Yevhen Liashenko
 • 最初のデータ採集者
senior researcher
Carpathian Biosphere Reserve
UA
Yuliia Mamedova
 • 最初のデータ採集者
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
UA
Vadym Martyniuk
 • 最初のデータ採集者
Podilski Tovtry National Nature Park
UA
Maksym NechyporukChanged
 • 最初のデータ採集者
Kivertsi National Nature Park «Tsumans'ka Pushcha»
UA
Test Test
 • 最初のデータ採集者
Test
Test
Test2 Test2
 • 最初のデータ採集者
Test2
Test2
Oleksii Marushchak
 • プログラマー
junior researcher
I. I. Schmalhausen Institute Of Zoology NAS of Ukraine
Vul. B. Khmelnytskogo, 15
01030 Kyiv
UA
+380964882670

地理的範囲

The dataset consists of findings of animals from entire territory of Ukraine.

座標(緯度経度) 南 西 [44.371, 22.017], 北 東 [52.429, 40.21]

生物分類学的範囲

Dataset consists of fauna records. One record of Fungi representative is also present.

Kingdom Animalia, Fungi
Phylum Arthropoda, Chordata, Annelida, Mollusca, Basidiomycota
Class Agaricomycetes, Gastropoda, Bivalvia, Clitellata, Branchiopoda, Insecta, Aves, Amphibia, Reptilia, Mammalia, Actinopterygii, Cephalaspidomorphi

時間的範囲

開始日 / 終了日 1912-07-29 / 2022-01-28

収集方法

Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own. Additional data cleaning and postprocessing were conducted by Oleksii Marushchak and Oleh Prylutskyi.

Study Extent Data was collected, georeferenced, and organized by the authors of each articles on their own.
Quality Control Authors of each particular article are fully responsible for the correctness of species identifications, information on organisms' quantity and georeferencing. Sporadic issues in georeferencing, revealed during data cleaning, were corrected where it was possible, by Oleh Prylutskyi.

Method step description:

 1. Preparation of research articles using unified template by authors.
 2. Data aggregation and preparation.
 3. Data cleaning and alignment to Darwin Core standard.

書誌情報の引用

 1. Поширення раритетних видів біоти України: Том 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 27. Т. 1). – Київ: Інститут зоології, UNCG; Чернівці: Друк Арт, 2022. – 480 с.

追加のメタデータ

代替識別子 3118a394-79b4-4716-a14a-56ec2230ddbe
https://ipt.gbif-uat.org/resource?r=test-creators-from-ukraine-ipt